x
Vyhledávání

Dospalovací zařízení výrobních linek minerální vaty

Termické spalovací zařízení TNV

ENETEX termická spalovací zařízení zaručují svým vyspělým technickým řešením splnění nejnáročnějších emisních limitů s účinností vyšší než 99,9 %. Důležitou charakteristikou je také vysoká univerzálnost použití. Při teplotách většinou mezi 700 – 800°C se organické znečišťující látky oxidují na H2O a CO2. Oxidační teplota pak může dosáhnout až 1 200°C pro likvidaci teplotně náročnějších znečišťujících látek.
1998_synthos_kralupy_nad_vltavou_-_tnv_gb
2002_chempetrol_litvinov_-_tnv
2003_deza_valasske_mezirici_-_tnv_wt
2003_teva_ivax_pharmaceuticals_opava_-_tnv3
2004_koh-i-noor_ceske_budejovice_-_ad_tnv
2005_lahvarna_vitkovice_ostrava_-_ad_tnv
2005_slovnaft_bratislava_bl.50_-_tnv_wt
2005_slovnaft_bratislava_bl.75_-_tnv_wt
2006_sor_libchavy_-_ad_tnv
2010_deza_valasske_mezirici_-_tnv3
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Charakteristika termických spalovacích systémů ENETEX:

 • vysoká čistící účinnost (> 99,9 %),
 • vysoká provozní využitelnost,
 • efektivní využití odpadního tepla,
 • nadprůměrná životnost,
 • automatický provoz,
 • jednoduchá obsluha a údržba,
 • kompaktní stavební forma,
 • speciální provedení pro odplyny se stanovenou zónou
 • nebezpečí výbuchu „0“ nebo „1“.

Parametry:

 • kompaktní provedení s integrovaným tepelným výměníkem,
 • provedení se spalovací komorou a dodatkovými výměníky,
 • spalovací komora s keramickou, žáruvzdornou výplní,
 • možnost použití různých zdrojů přídavné energie,
 • lze kombinovat s prachovými filtry, odsířením, deNOx apod.,
 • non-stop provoz.

Regenerativní termické a katalytické spalovací zařízení RTNV, RKNV

ENETEX spalovací systémy s regenerací tepla obsaženého ve vystupujícím vyčištěném odplynu. Tepelná účinnost až 95 % přináší nízkou spotřebu podpůrného paliva při velkých objemech odsávaného vzduchu. Keramické lože akumulující teplo za vysokých teplot ve spalovací komoře zabezpečuje dlouhou životnost. Kombinace katalyzátoru s předehřevem vstupujícího odplynu vytváří velmi kompaktní zařízení pracující v autotermním provozu již od nízkých koncentrací organických látek, vhodné v případech, kdy nelze využít plynného podpůrného paliva a při vyloučení rizikových faktorů u odplynu.
Od roku 2003 se používá nová keramická výplň s nízkým tlakovým odporem, což přináší výraznou úsporu na spotřebě elektrické energie.
1996_technoplast_chropyne_-_rtnv_-_2_komory
1996_technoplast_chropyne_-_rtnv_-_2_komory2
2000_carborundum_electrite_benatky_nad_jizerou_-_rtnv_-_2_komory
2001_alcan_pechiney_velim-_rtnv_-_2_komory
2001_moravia_cans_bojkovice_-_rtnv_-_3_komory2
2005_wienerberger_holice_-_rtnv_-_3_komory
2006_moravia_cans_bojkovice_-_rtnv_-_3_komory
2010_lias_k.s._vintirov_-_rtnv_2_komory2
2011_nv_wienerberger_beerse_belgie_-_rtnv_3_komory2
o-660-1-b
hpim2285

ENETEX spalovací systémy s regenerací tepla jsou charakterizovány:

 • nízkou spotřebou přídavné energie,
 • vysokým regulačním rozsahem jednotky (1:6),
 • stabilním a dokonalým spalováním v celém regulačním rozsahu,
 • automatickým systémem řízení a bezobslužným provozem,
 • dlouhou životností a nenáročnou údržbou.

Parametry:

 • termické nebo katalytické provedení,
 • využití odpadního tepla s účinností až 95 %,
 • autotermní provoz od 1,5 g/Nm3 uhlovodíků,
 • vstupní koncentrace škodlivin do 5 g/Nm3,
 • krátkodobé špičky do 8 g/Nm3.

Rotační koncentrátor

Rotační koncentrátor je používán pro výrobní technologie, které kombinují vysoké množství odpadního vzduchu s níz-kou koncentrací VOC. Rotační koncentrátor zajišťuje zakoncentraci VOC v poměru 1:10 (1:15) pro následnou likvidaci katalytickým nebo termickým způsobem. Nejčastější užití je v oboru lakovacích linek, výroby plastů, papírenském průmyslu apod. Základem rotačního koncentrátoru je zeolitová výplň usazená do tvaru kola, která neustále rotuje a je rozdělena na několik částí (výsečí): procesní (300 – 310°), chladící (20 – 30°) a desorpční (25 – 30°). Organické látky se zachytávají na povrchu pomocí mezimolekulárních sil, nepůsobí zde chemické vazby. Syntetické zeolity jsou v porovnání s aktivním uhlím požárně bezpečné, zejména při výskytu ketonů jako rozpouštědel.

Proces činnosti rotačního koncentrátoru lze shrnout do dvou fází:  

1. Adsorpční fáze

Odplyn z výrobní technologie (o teplotě okolí (cca 25°C) prochází nejprve přes filtr tuhých látek a následně přes procesní část rotačního adsorbéru. Organické látky obsažené v odplynu jsou adsorbovány na povrchu zeolitů pod hodnotu 50 mg/Nm3 TOC. Vyčištěný odplyn (výstupní teplota zvýšena o max. 5°C) odchází přes navazující vzduchotechnický systém přímo do atmosféry.

2. Desorpční fáze

Desorpční vzduch tvoří odvětvená část procesního odplynu (ca 1/10) pomocí desorpčního ventilátoru. Ten je veden nejdříve přes chladící výseč rotačního kola, je dohřán na teplotu 120 – 180°C v předehřívacím výměníku a průchodem přes desorpční výseč rotačního kola vytěsňuje organické škodliviny z náplně zeolitů. Zvýšení koncentrace v po-rovnání s původním odplynem je cca 10-ti násobné. Odcházející desorpční proud vzduchu (cca 80 – 110°C) bude následně vyčištěn, např. termickým nebo katalytickým způsobem.

Výhody rotačního koncentrátoru:

 • jednoduchost a bezpečnost použití,
 • nízké provozní a servisní náklady,
 • široké spektrum velikostí vhodné pro jakoukoliv velikost provozu (základní řada pokrývá objemy vzduchu od 12.000 Nm3/h do 100.000 Nm3/h,
 • dlouhá životnost adsorpčního materiálu,
 • automatický provoz.
2003_schwan_cosmetics_cesky_krumlov_-_ra_tnv_wt
2006_skoda_transportation_plzen_ra_tnv_wt
2006_tubapack_ziar_nad_hronom_ra_rtnv
2006_tubapack_ziar_nad_hronom_ra_rtnv2
2006_zos_trnava_-_ra_tnv_wt
2006_zos_trnava_-_ra_tnv_wt2
2006_zos_trnava_-_ra_tnv_wt3
2011_koh-i-noor_ceske_budejovice_-_ra_tnv
2011_koh-i-noor_ceske_budejovice_-_ra_tnv2
2011_koh-i-noor_ceske_budejovice_-_ra_tnv3
p1010018

Adsorpce

V závislosti na specifických poměrech, může být adsorbce, jako metoda likvidace znečišťujících látek, dobrou alternativou oxidačním metodám.

ENETEX vzhledem k charakteru znečištění nabízí:

 • sorpci na pevném loži,
 • desorpci v kompaktním provedení se sorpcí,
 • kontinuální sorpci a desorpci s rotačním adsorbérem,
 • externí desorpci na vlastních nebo pronajatých zařízeních.
Doporučení nejvhodnějšího postupu provede ENETEX s přihlédnutím k provozním a investičním nákladům.

Charakteristika adsorbčních systémů ENETEX:

 • minimální účinnost je 75 % pro pachové látky a 90 % pro běžná rozpouštědla,
 • nízké náklady na pořízení a široké spektrum využití,
 • výběr typu adsorbéru přesně na míru prostředí a provozním podmínkám,
 • chemisorpce – adsorbce na chemicky upraveném aktivním uhlí pro zachycení pachových látek,
 • bezobslužný a nepřetržitý provoz.

Adsorbční zařízení pracuje na dvou principech:

1. Na principu reverzibilního záchytu plynných organických látek (běžných rozpouštědel) na aktivním povrchu. Vyčerpaná náplň je při poklesu pod minimální účinnost nahrazena novou náplní nebo je regenerována.

2. Na principu nereverzibilního záchytu plynných organických látek na aktivním povrchu s doprovodnou chemickou reakcí (chemisorpce). Vyčerpaná náplň bude při poklesu pod minimální účinnost nahrazena novou náplní. Likvidaci vyčerpaných náplní zajišťuje specializovaná firma. Regenerace není možná.

Recyklační linka odpadního skladu

Skelný odpad (dále jen recyklát) je po předchozím řezání a homogenizaci v zásobním sile (není součástí jednotky) kontinuálně dopravován šnekovým dopravníkem H121 do rotační pece C20. V rotační peci dojde k ohřevu recyklátu na teplotu potřebnou teplotu. Při ohřevu dojde k přeměně organických sloučenin obsažených v recyklátu na plyny, které jsou odváděny z rotační pece do spalovací komory C30. Vyčištěný recyklát je kontinuálně vynášen z rotační pece pomocí chlazeného šnekového dopravníku H101 a předáván k dalšímu zpracování.

Cirkulační vzduch, obsahující plynné organické látky a vyčištěný od prachových částí, je přiváděn k ohřevu do spalovací komory C30. K ohřevu jsou využity spaliny vznikající provozem hořáku BD30, který tvoří součást komory C30 a rovněž teplo vznikající přivlastní oxidační reakcí (spalováním) plynných organických látek, které jsou v cirkulačním vzduchu obsaženy. Tím dochází k jejich likvidaci. Proces oxidace organických látek je regulován činností hořáku BD30 a množstvím spalovacího vzduchu přiváděného do komory C30. Aby nedocházelo k oxidaci (spalování) organických látek v rotační peci, je na výstupu z ohřívací komory udržována koncentrace O2 v cirkulačním vzduchu na nízké hodnotě.

Jednotka je tvořena z následujících základních částí:

 • rotační pec (C20),
 • šnekové dopravníky pro přísun odpadního materiálu a odsun recyklátu (H121, H122, H123, H101),
 • spalovací a ohřívací komora (C 30),
 • tepelné výměníky (W10,W30),
 • filtr (F10),
 • ventilátory (V10, V20, V30),
 • potrubí,
 • zabezpečovací, řídící a regulační prvky,
 • systém rozvodu tlakového vzduchu,
 • elektrická instalace,
 • ocelová konstrukce.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dospalové zařízení kupolových pecí

Zařízení pro čištění odplynů z kupolových pecí je nejvýhodnější zakomponovat přímo do výrobní linky minerální vlny. Kromě záchytu prachových částic a následného dopálení oxidu uhelnatého lze využít energie ze spalování k předehřevu procesního vzduchu, jehož teplota 650°C a více zajistí podstatnou úsporu tepla v kupolové peci při tavbě.

Optimalizace zařízení, zdokonalená kontrola a integrovaná vizualizace umožňuje použití i za velmi ztížených podmínek. Z těchto důvodů přední výrobci minerální vlny dávají přednost našim zařízením.

ENETEX čistící zařízení se vyznačují:

 • Nízkou spotřebou paliva
 • Vysokou regulační schopností ve vztahu k průtokovému množství, teplotě a obsahu spalitelných látek
 • Stabilním a dokonalým spalováním v celém regulačním rozsahu
 • Vysokou účinností odprášení
 • Automatickým bezobslužným provozem
 • Dlouhou životností a jednoduchou obsluhou

Parametry:

 • Vysoké vstupní koncentrace v odplynech
 • Obsah CO ve vyčištěném odplynu pod 100mg/Nm3
 • Koncentrace prachu ve vyčištěném odplynu pod 20mg/Nm3
 • Předehřev vzduchu do pece do 700 °C
 • Integrace přídavných zařízení pro chlazení odplynu vodou, DeSOx a sekundárního využití odpadního tepla
 
kupec1
kupec2
kupec3
     

Technology for a better life